دستگاه کمکی بطن

دستگاه کمکی بطن چپ به عنوان درمان بلند مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که منتظر پیوند قلب هستند اغلب باید مدت طولانی منتظر دریافت قلب مناسب بمانند. در این مدت قلب بیمار که تضعیف شده و به درستی کار نمی‌کند ممکن است قابلیت خود را از دست داده و دیگر نتواند خون کافی پمپ کرده و بدن را زنده نگه دارند. در چنین شرایطی از دستگاه کمکی بطن چپ استفاده می‌شود تا برای بیمار زمان خریده یا به طور کلی نیاز به پیوند قلب برطرف شود. دستگاه‌های جدیدتر قابلیت استفاده طولانی تری دارند و برای بیمارانی که در مرحله پایانی نارسایی قلبی بوده و نامزد پیوند قلب نیستند، درمان هدف به حساب می‌آید.